Je nutné měnit Stanovy SVJ?


0
Categories : Firmy

Novelizací občanského zákoníku (dále OZ) v červenci 2020 došlo ke změně pravidel ve společenství vlastníků jednotek (dále SVJ). Výrazně se mění práva i povinnosti v bytovém spoluvlastnictví. Otázkou zůstává, zdali je zapotřebí měnit i Stanovy SVJ, když tyto změny zásadním způsobem zasahují do celého chodu společenství.

Novela OZ sama o sobě totiž obměnu Stanov nenařizuje, i když z ní jistým způsobem vyplývá – jinak totiž SVJ může být při dalším konání vystaveno určitým problémům a nepříjemnostem, neboť se staré Stanovy a nový OZ mohou dostat do rozporu. Nastalé sporné situace pak budou vyžadovat nemalé úsilí při jejich řešení. Jisté však je, že ta společenství, která změnu neprovedou, nebudou nijak sankcionována.

woman-3317471_960_720

Jak budou postupovat SVJ, která se pro změnu Stanov rozhodnou?

Společenstvím vlastníků se doporučuje, aby své Stanovy přizpůsobily novému znění občanského zákoníku. Je však třeba upozornit, že změna bude rozsáhlá a bude se dotýkat mnoha článků Stanov. Není však nutné sepisovat Stanovy nové; změnu je možné provést jedním usnesením shromáždění, které schválí znění změněných článků.

Má nové Stanovy SVJ ověřovat notář formou notářského zápisu?

Podle Ministerstva místního rozvoje – upravené Stanovy SVJ notář Homepartner ověřovat nemusí; je však nutné, aby byly odhlasovány nadpoloviční většinou vlastníků bytových jednotek – to je dostačující a v souladu se zákonem.

clause-3213669_960_720

Pokud však SVJ má ve svých původních Stanovách zaneseno a uloženo ověřování změn notářem, musí tomuto znění dostát a notáře k úkonu schvalování změn povolat. Pokud členské základně tato povinnost přestala vyhovovat, nové znění Stanov ji už nemusí obsahovat a další případná změna proběhne bez notáře.

Přítomnost notáře je však nezbytná při zakládání společenství vlastníků jednotek a přijímání Stanov SVJ. O této skutečnosti musí být pořízena veřejná listina formou notářského zápisu.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.